ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ .PDF

ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ електронного цифрового підпису (ЕЦП)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітент

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”

  1. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

04070, м.Київ, вул.П.Сагайдачного, буд.12

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

14287666

  1. Міжміський код та телефон, факс

(044) 428-85-62 (044) 428-86-06

  1. Адреса електронної пошти

1EZPGR@atrep.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України” 21676262

УКРАЇНА

DR/00001/AP

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника http://www.1ezpgr.com.ua/ 13.04.2020

фондового ринку

(адреса сторінки)                   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення

дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.04.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Лисюк Олександр Володимирович 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Лисюка Олександра Володимировича. Законом та Статутом передбачено право зборiв в будь-який момент припинити повноваження. Питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради включено до питань порядку денного за iнiцiативою Наглядової ради.

Перебував на посадi з 04.03.2019р. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової Ради Розпутенко Ольга Володимирiвна 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Розпутенко Ольги Володимирiвни. Законом та Статутом передбачено право зборiв в будь-який момент припинити повноваження. Питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради включено до питань порядку денного за iнiцiативою Наглядової ради.

Перебувала на посадi з 04.03.2019р. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової Телющенко Вiталiй Петрович – 0.00

Ради

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Телющенка Вiталiя Петровича. Законом та Статутом передбачено право зборiв в будь-який момент припинити повноваження.

Питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради включено до питань порядку денного за iнiцiативою Наглядової ради.

Перебував на посадi з 04.03.2019р. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дата вчинення

дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.04.2020 обрано Голова Наглядової ради Розпутенко Ольга Володимирiвна 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про обрання до складу наглядової ради на строк три роки Розпутенко Ольгу Володимирiвну. Вiдповiдно до рiшення наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020 року обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: член наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР”.

Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, є представником акцiонера Гелес Венчурс Лiмiтед.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2020 обрано Член Наглядової Ради Телющенко Вiталiй Петрович 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про обрання до складу наглядової ради на строк три роки на посаду член наглядової ради – Телющенко Вiталiя Петровича.

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: член наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР”.

Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, не є акцiонером (представником акцiонера).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2020 обрано Член Наглядової Ради Анiкєєв Олександр Вiкторович 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про обрання до складу наглядової ради на строк три роки на посаду член наглядової ради – Анiкєєва Олександра Вiкторовича.

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний спецiалiст ТОВ “КУА “Глобус Ессет Менеджмент” Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, є представником акцiонера Гелес Венчурс Лiмiтед.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.