Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м.Київ, вул.П.Сагайдачного, буд.12
4. Код за ЄДРПОУ
14287666
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 428-85-62 (044) 428-86-06
6. Електронна поштова адреса
1EZPGR@atrep.com.ua
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.03.2019
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* – згiдно п.4 ст.39 роздiлу V Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» не публiкується  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.1ezpgr.com.ua/ в мережі Інтернет 05.03.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.03.2019 припинено повноваження Голова Наглядової ради Лисюк Олександр Володимирович – – – 0.00
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 04.03.2019р., прийнято рiшення про припинення повноважень на посадi Голова Наглядової ради Лисюк Олександра Володимировича. Законом та Статутом передбачено право зборів в будь-який момент припинити повноваження. Питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради включено до питання порядку денного за ініціативою Наглядової ради.
Перебував на посадi з 28.04.2017р. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
04.03.2019 припинено повноваження Член Наглядової Ради Телющенко Віталій Петрович – – – 0.00
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 04.03.2019р., прийнято рiшення про припинення повноважень на посадi Член Наглядової Ради Телющенка Віталія Петровича. Законом та Статутом передбачено право зборів в будь-який момент припинити повноваження. Питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради включено до питання порядку денного за ініціативою Наглядової ради.
Перебував на посадi з 28.04.2017р. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
04.03.2019 припинено повноваження Член Наглядової Ради Розпутенко Ольга Володимирiвна – – – 0.00
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 04.03.2019р., прийнято рiшення про припинення повноважень на посадi Член Наглядової Ради Розпутенко Ольги Володимирiвни. Законом та Статутом передбачено право зборів в будь-який момент припинити повноваження. Питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради включено до питання порядку денного за ініціативою Наглядової ради.
Перебувала на посадi з 28.04.2017р. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
04.03.2019 обрано Голова Наглядової ради Лисюк Олександр Володимирович – – – 0.00
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 04.03.2019р., прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової Ради на строк три роки Лисюка Олександра Володимировича. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР” вiд 04.03.2019 року обрано на посаду Голова Наглядової ради.
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР”.
Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, є представником акціонера Гелес Венчурс Лімітед.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
04.03.2019 обрано Член Наглядової Ради Розпутенко Ольга Володимирiвна – – – 0.00
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 04.03.2019р., прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової Ради на строк три роки на посаду член Наглядової Ради – Розпутенко Ольгу Володимирiвну.
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР”.
Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, є представником акціонера Гелес Венчурс Лімітед.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
04.03.2019 обрано Член Наглядової Ради Телющенко Вiталiй Петрович – – – 0.00
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 04.03.2019р., прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової Ради на строк три роки на посаду член Наглядової Ради – Телющенко Вiталiя Петровича.
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: адвокатська діяльність, член Наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР”.
Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, не є акцiонером (представником акцiонера).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.