Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, буд.12
4. Код за ЄДРПОУ
14287666
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 428-85-62 (044) 428-86-06
6. Електронна поштова адреса
1EZPGR@atrep.com.ua
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.03.2019
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* – згiдно п.4 ст.39 роздiлу V Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» не публiкується  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.1ezpgr.com.ua/ в мережі Інтернет 05.03.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)  
1 2 3 4 5  
1 04.03.2019 150000 18242 822.2783  
Зміст інформації:  
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «1-й ЕЗПГР» вiд 04.03.2019р. на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, а саме:
договори на виконання будiвельних робiт на загальну суму не бiльше 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) гривень (на кожен договiр (правочин));
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 822,2783%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 18242 тис.грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 37392;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах – 36874,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 36874,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 по всiм видам вищевказаних правочинiв.
 
2 04.03.2019 20000 18242 109.6371      
Зміст інформації:  
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «1-й ЕЗПГР» вiд 04.03.2019р. на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, а саме:
договори купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством) на загальну суму, що не перевищує 20000000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень (на кожен договiр (правочин)); спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 109.6371%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 18242 тис.грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 37392;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах – 36874,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 36874,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 по всiм видам вищевказаних правочинiв.
 
3 04.03.2019 50000 18242 274.0928      
Зміст інформації:  
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «1-й ЕЗПГР» вiд 04.03.2019р. на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, а саме:
правочинiв щодо вiдчуження Товариством об’єктiв нерухомого майна (або їх частин), що знаходяться у власностi Товариства, та якi розташованi за адресою: м. Київ, вул. Електрикiв, 16, за цiною, погодженою з Наглядовою радою на момент вчинення правочину щодо вiдчуження даного нерухомого майна; граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 50000 тис.грн. (за кожен договiр (правочин));
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 274,0928%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 18242 тис.грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 37392;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах – 36874,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 36874,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 по всiм видам вищевказаних правочинiв.