РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 13 КВІТНЯ 2020 РОКУ

 

БУЛИ ПРИЙНЯТІ ТАКІ РІШЕННЯ

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про обрання лічильної комісії)

 

ВИРІШИЛИ

 

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

 1. Голова лічильної комісії – Пастернак Марія Василівна;
 2. Член лічильної комісії – Заржицький Віталій Леонідович;
 3. Член лічильної комісії – Гмиря Валентина Йосипівна.

 

 1. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

 

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах;

 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора))

 

ВИРІШИЛИ

 1. Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік та схвалити рішення прийняті наглядовою радою у 2019 році.
 2. Затвердити звіт генерального директора за 2019 рік;

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

 

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах;

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2019 рік).

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

 

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік та порядок виплати дивідендів.)

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Спрямувати чистий прибуток Товариства за 2019 рік на виробничий розвиток Товариства.
 2. Дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

 

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством)

 

ВИРІШИЛИ

Схвалити правочини (в т. ч. значні правочини та правочини із заінтересованістю), вчинені Товариством протягом 2019 року, згідно додатку №1 до протоколу Зборів акціонерів

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про внесення змін та доповнень до Положення про наглядову раду Товариства та про затвердження положення про наглядову раду у новій редакції.)

 

ВИРІШИЛИ

Внести зміни та доповнення до Положення про наглядову раду Товариства та затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

 

 

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради)

ВИРІШИЛИ

Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства – Лисюка Олександра Володимировича, Розпутенко Ольги Володимирівни, Телющенка Віталія Петровича.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

 

ВОСЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про обрання членів наглядів ради)

 

Обрати членами наглядової ради:

Розпутенко Ольгу Володимирівну

Анікєєва Олександра Вікторовича

Телющенка Віталія Петровича

 

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.

 

ВИРІШИЛИ

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами, викладені у проекті типового цивільно-правового договору із фізичною особою, Додаток № 2 до протоколу Зборів акціонерів.

Встановити граничний річний розмір винагороди членам наглядової ради у сумі 200 000,00 гривень з розрахунку на всіх членів наглядової ради. Порядок розподілу загальної суми винагороди, порядок виплати та інші питання виплати винагороди регулюється положенням про наглядову раду Товариства.

Встановити, що у випадку прийняття наглядовою радою рішення не виплачувати (не розподіляти) винагороду членам наглядової ради – укладені цивільно-правові договори вважаються безоплатними за відповідний період.

Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами наглядової Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.)

 

ВИРІШИЛИ

 

 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме:

1.1. договори на виконання Товариством будівельних робіт на суму не більше 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів)  гривень (на кожен договір (правочин));

1.2. договори купівлі-продажу (в т. ч. транспортних засобів), комісії, підряду (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством), договорів перевезення, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів)  гривень (на кожен договір (правочин));

1.3. Договори на придбання Товариством нерухомого майна на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень (на кожен правочин);

 1. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах