РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 04 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

 

БУЛИ ПРИЙНЯТІ ТАКІ РІШЕННЯ

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про обрання лічильної комісії)

 

ВИРІШИЛИ

 

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

 1. Голова лічильної комісії – Пастернак Марія Василівна;
 2. Член лічильної комісії – Заржицький Віталій Леонідович;
 3. Член лічильної комісії – Гмиря Валентина Йосипівна.

 

 1. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

 

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах;

 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора))

 

ВИРІШИЛИ

 1. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік та схвалити рішення прийняті наглядовою радою у 2018 році.
 2. Затвердити звіт генерального директора за 2018 рік;

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

 

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах;

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2018 рік).

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

 

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік та порядок виплати дивідендів.)

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Спрямувати чистий прибуток Товариства за 2018 рік на виробничий розвиток Товариства.
 2. Дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

 

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством)

 

ВИРІШИЛИ

 1. Схвалити значні правочини та правочини із заінтересованістю, вчинені Товариством протягом 2018 року, а саме:
 • Договір поставки нафтопродуктів від 16.07.2018 року №11 та додаткові угоди до нього;
 • Договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою вул. Сагайдачного, 12 від 08.2018, номер запису в реєстрі нотаріуса 835;
 • Договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою вул. Сагайдачного, 12 від 08.2018, номер запису в реєстрі нотаріуса 834;
 • Договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою вул. Сагайдачного, 12 від 10.2018, номер запису в реєстрі нотаріуса 993;
 • Договір про надання позики № 28/09-18 від 28.09.18 року;
 • Договір про надання позики № 31/10-18 від 31.10.2018 року;
 • Договір № С-040718 від 04.07.2018 р. про надання послуг з розробки та запуску сайту;

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради)

ВИРІШИЛИ

Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства – Лисюка Олександра Володимировича, Розпутенко Ольги Володимирівни, Телющенка Віталія Петровича.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

 

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про обрання членів наглядів ради)

 

Обрати членами наглядової ради:

Найменування/Прізвище, Ім’я, По батькові кандидата Кількість голосів, віддана за кандидата
1. Лисюк Олександр Володимирович 36876
2. Телющенко Віталій Петрович 36871
3. Розпутенко Ольга Володимирівна 36875

 

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.

 

ВИРІШИЛИ

 1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься із головою Наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), Додаток № 1 до протоколу Зборів акціонерів), у зв’язку з чим:

А) встановити, що посада голови наглядової ради Товариства входить до штатного розпису Товариства.

Б) розмір винагороди, яка виплачується Товариством голові Наглядової ради становить 12 900,00 грн. (дванадцять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.) на місяць.

 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатиметься із членами Наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті типового контракту (цивільно-правового договору із фізичною особою), Додаток № 2 до протоколу Зборів акціонерів), у зв’язку з чим встановити, що:

– члени Наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Товариства;

– винагорода членам Наглядової ради за виконання повноважень не виплачується.

 1. Доручити Генеральному директору Товариства підписати трудовий договір (контракт) із головою Наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової Товариства.

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах

 

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.)

 

ВИРІШИЛИ

 

 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме:

1.1. договори на виконання Товариством будівельних робіт на загальну суму не більше 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів)  гривень (на кожен договір (правочин));

1.2. договори купівлі-продажу, комісії, підряду (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством), надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів)  гривень (на кожен договір (правочин));

1.3.  правочинів щодо відчуження Товариством об’єктів нерухомого майна (або їх частин), що знаходяться у власності Товариства, та які розташовані за адресою м. Київ, вул. Електриків, 16 за ціною, погодженою з Наглядовою радою на момент вчинення правочину щодо відчуження даного нерухомого майна.

 1. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

ЗА  – 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у зборах