Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік ” у форматі PDF можна за цим посиланням

Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Посилання на файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі XML

Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі XML з використанням электронной цифровой подписи (ЭЦП) можна за цим посиланням.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ

ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”

 1. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14287666
 3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044)428-85-62, (044)428-86-06
 5. Адреса електронної пошти: 1ezpgr@ukr.net
 6. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.03.2021, Протокол зборiв акцiонерiв 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна,

DR/00001/APA

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262,

Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на                                   www.1EZPGR.com.ua                     24.04.2021

власному веб-сайті учасника фондового

ринку                                                                                  (URL-адреса сторінки)                                   (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 1. Основні відомості про емітента X
 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
 4. Інформація щодо корпоративного секретаря
 5. Інформація про рейтингове агентство
 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних

підрозділів емітента

 1. Судові справи емітента
 2. Штрафні санкції щодо емітента
 3. Опис бізнесу X
 4. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)                                                       X

 • інформація про органи управління X
 • інформація про посадових осіб емітента X
 • інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 • інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
 • інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені

посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,

паїв)                                                                                                                                                     X

 1. Звіт керівництва (звіт про управління) X
 • вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
 • інформація про розвиток емітента X
 • інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань,

фінансового стану і доходів або витрат емітента                                                                          X

 • завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,

для якої використовуються операції хеджування                                                                          X

 • інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику

ліквідності та/або ризику грошових потоків                                                                                  X

4) звіт про корпоративне управління                                                                                              X

 • власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
 • кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив

застосовувати                                                                                                                                     X

 • інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги                                                                                                  X

 • інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
 • інформація про наглядову раду X
 • інформація про виконавчий орган X
 • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління

ризиками емітента                                                                                                                             X

 • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента                                                                                                                                              X

 • інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів

(учасників) на загальних зборах емітента                                                                                       X

 • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
 • повноваження посадових осіб емітента X

 

 1. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій                                                             X

 1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 1. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню

пакета акцій

 1. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 1. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів

акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)                                                              X

 1. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині

включення до біржового реєстру                                                                                                    X

 • інформація про випуски акцій емітента X
 • інформація про облігації емітента
 • інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 • інформація про похідні цінні папери емітента
 • інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 • інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
 1. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини

об’єкта) житлового будівництва)

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім

акцій) такого емітента

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди

на відчуження таких цінних паперів

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі                         X

 1. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
 2. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
 • інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 • інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 • інформація про зобов’язання емітента X
 • інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 • інформація про собівартість реалізованої продукції
 • інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
 1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів

 1. Інформація про вчинення значних правочинів
 2. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
 3. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 1. Річна фінансова звітність X
 2. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 1. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення

окремо)

 1. Твердження щодо річної інформації X
 2. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 1. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 1. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду                                                                                        X

 1. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 2. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
 • інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 • інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися

протягом звітного періоду

 • інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 • відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 • відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 1. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 1. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 2. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 3. Основні відомості про ФОН
 4. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 5. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 6. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 7. Правила ФОН
 8. Примітки:

Пояснення до рiчного звiту:

Рiчна iнформацiя емiтента була затверджена рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв

25.03.2021р.

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

Роздiл “Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах”: вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб.

Роздiл “Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств)”: вiдсутня, оскiльки такої посади в Товариствi не передбачено.

Роздiл “Iнформацiя про рейтингове агентство”: не надається, оскiльки товариство не здiйснювало рейтингування ЦП.

Роздiл “Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента”: вiдсутня, товариство не має фiлiалiв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Роздiл “Судовi справи емiтента”: iнформацiя не надається, судових справ немає.

Роздiл “Штрафнi санкцiї емiтента”: iнформацiя не надається, штрафних санкцiй немає. Роздiл “Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення”: вiдсутня, звiльнень посадових осiб не було.

Роздiл “Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй”: вiдсутня, змiн не було. Роздiл “Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй”: вiдсутня, змiн не було.

Роздiл “Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй”: не надається, у звiтному перiодi змiн осiб не було, не є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства.

Роздiл “Iнформацiя про облiгацiї емiтента”: не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiї облiгацiй.

Роздiл “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом”: не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiй iнших ЦП

Роздiл “Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента”: не надається, оскiльки пiдприємство не має похiдних ЦП.

Роздiл “Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв”: не надається, оскiльки пiдприємство не має боргових ЦП.

Роздiл “Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду: не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтногоперiоду.

Роздiл “Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)”: немає, емiсiї цiльових облiгацiй не було.

Роздiл “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента”: вiдсутня, цiнних паперiв (крiм акцiй) у власностi працiвникiв емiтента немає.  Роздiл “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу”: вiдсутня, наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу  немає.

Роздiл “Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв”: у звiтному роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Роздiл “Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi”: у звiтньому перiодi товариство не здiйснювало нарахування та сплату дивiдендiв, iнших доходiв за цiнними паперами немає.

Роздiл “Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть”: вiдсутня, оскiльки для приватних акцiонерних товариств (ПрАТ) (щодо iнших цiнних паперiв не здiйснювалася публiчна пропозицiя цiнних паперiв), заповнення розкриття цiєї iнформацiї не є обов’язковим.

Роздiл “Рiчна фiнансову звiтнiсть”, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою)”: не заповнювався, оскiльки Товариство не зобов’язане проводити обов’язкову аудиторську перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за пiдсумками звiтного перiоду.

Роздiл “Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)”: не є обовязковим для приватного акцiонерного товариства.

Роздiл “Рiчна фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)”: вiдсутня, товариство не є поручителем.

Роздiл “Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)           такого            емiтента,        яка      наявна            в          емiтента”:       за         iнформацiєю,           якою володiєТовариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента – немає.

Роздiл “Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом”: вiдсутня, будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якiздiйснюють контроль над емiтентом немає.

Роздiл “Про випуски iпотечних облiгацiй”: iнформацiя вiдсутня в зв’язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Роздiл “Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття”: вiдсутня в зв’язку з тим, щоТовариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Роздiл “Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття”:вiдсутня в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних цiнних паперiв.

Роздiл “Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв”: вiдсутня, в зв’язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.

Роздiл “Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв”: вiдсутня, в зв’язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечнихсертифiкатiв.

Роздiл “Основнiвiдомостi про ФОН”: вiдсутнi, в зв’язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Роздiл “Iнформацiя про випускисертифiкатiв ФОН” вiдсутня, в зв’язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

Роздiл “Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН” вiдсутня, в зв’язку з тим, щоТовариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

Роздiл “Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН” вiдсутнiй, в зв’язку з тим, щоТовариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

Роздiл “Правила ФОН” вiдсутнi, в зв’язку з тим, щоТовариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство – немає.

На дату складання звiту засновники не є акцiонерами Емiтента.

Акцiонерне товариство не являється фiнансовою установою.

Посадовi особи Емiтента – не надали згоди на розкриття персональних даних.

Данi про державну реєстрацiю: витяг з ЄДРЮОФОП: Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу:

 • дата державної реєстрацiї: 21.10.1996р.
 • дата запису: 11.04.2005р.
 • номер запису: 1 071 120 0000 002111 Види дiяльностi за КВЕД-2010 (додатково):

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи,н.в.i.у;

50.40 Вантажний рiчковий транспорт;

52.24 Транспортне оброблення вантажiв;

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;

77.32 Надання в оренду будiвельних машин i устаткування; 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобiв; 42.21 Будiвництво трубопроводiв.

Не заповнений обов’язковий реквiзит: Область: Компанiя ” GELES VENTURES LIMITED “є нерезидент. Для нерезидентiв наявнiсть коду областi не передбачається.

Iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 5 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента” у разi наявностi нерезидента вiдсутнє значення поля область: Компанiя ” GELES VENTURES LIMITED ” є нерезидент. Для нерезидентiв наявнiсть коду областi не передбачається.

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН

ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”

 1. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ “1-Й ЕЗПГР”

 1. Дата проведення державної реєстрації

21.10.1996

 1. Територія (область)

м.Київ

 1. Статутний капітал (грн)

14810,95

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

24

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.91 – Будiвництво водних споруд

77.34 – Надання в оренду водних транспортних засобiв

50.40 – Вантажний рiчковий транспорт

 1. Банки, що обслуговують емітента
 • найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” у м.Києвi, МФО 380805

 • IBAN

UA913808050000000026009592766

 • поточний рахунок

UA913808050000000026009592766

 • найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” у м.Києвi, МФО 380805

 • IBAN

UA263808050000000026007616882

 • поточний рахунок

UA263808050000000026007616882

 

 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ     АКЦIОНЕРНЕ     ТОВАРИСТВО     “ПЕРШИЙ     ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ     ЗАГIН

ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ” є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” (зареєстроване 21.10.1996 року, номер запису про включення до ЄДР 1 071 120 0000 002111, iдентифiкацiйний код 14287666). Формування статутного фонду вiдбувалось в процесi приватизацiї на базi майна мiжгалузевого державного об’єднання рiчкового флоту “Укррiчфлот”, згiдно з наказом Фонду державного майна України вiд 10.11.92р. № 477 “Про перетворення МДО “Укррiчфлот”, наказу

№ 18 вiд 15.01.93 та № 447 вiд 21.10.93р. у вiдповiдностi з законом України “Про приватизацiю майна державних пiдприємств”, “Про господарськi товариства”, “Про пiдприємства в Українi”, “Про цiннi папери i фондову бiржу”, “Про пiдприємство” та “Про власнiсть”. На базi наказу Фондом державного майна України № 1158 вiд 14.09.1995р. та Протоколу засiдання комiсiї з продажу акцiй АТ “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” вiд 03.08.1995р., видано Фондом державного майна України Свiдоцтво про власнiсть, реєстрацiйний № П-470 вiд 01.11.1995р., яке пiдтверджує, що правонаступником прав та обов’язкiв державного пiдприємства “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” (засноване на базi МДО “Укррiчфлот”), а також його майна є колектив акцiонерiв товариства, якi придбали акцiї в процесiприватизацiї з державного товариства у Вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до закону України “Про приватизацiю майна державних пiдприємств”.

 

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” 29.04.2011р. було прийнято рiшення про змiну типу товариства з вiдкритого на публiчне.

 

За перiод iснування Товариство змiнювало тип та назву, а саме з Публiчного акцiонерного товариства “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” було на Приватне акцiонерне товариство “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”. Згiдно з частиною другою статтi 5 Закону “Про акцiонернi товариства” змiна типу товариства з публiчного на приватне не є його перетворенням. Реєстрацiя змiн та нової редакцiї Статуту була проведена. Назва Товариства пiсля державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”.

 

Управлiння Товариством здiйснюють: загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства, Наглядова рада, Генеральний директор.

 

Кожен орган управлiння уповноважений приймати рiшення на своєму вiдповiдному рiвнi, залежно вiд кола повноваженьнаданих Статутом Товариства.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу -24 осiб. Позаштатних працiвникiв осiб та осiб, якiпрацюють за сумiсництвом – немає; працiвники, якiпрацюють на умовах неповного робочого часу – 1 особа.  Фонд оплати працi за 2020 рiк склав 6225.0 тис.грн. Порiвняно з попереднiм 2020 роком фонд оплати працi збiльшився на 126.0 тис.грн.

Кадрова программа Товариства спрямована на забезпечення високого квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. Для цього на роботу запрошуються спецiалiсти, якiмають вiдповiдний рiвень освiти в профiльних вузах, для виконання основних виробничих задач товариства. Постiйно пiдвищується професiйний рiвень спецiалiстiв шляхом навчання та вiдвiдання профiльних курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, семiнарiв та iнше. За необхiдностi спецiалiсти товариства здають iспити уповноваженим на це навчальним закладам, якi пiдтверджують їх квалiфiкацiйний рiвень.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання Пiдприємство не має належностi до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установам – вiдсутня.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика на 2020 рiк була затверджена наказом вiд 01.01.2016 р. № 1 п.  Протягом 2020 року змiни до облiкової полiтики вносилися.

Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до чинного законодавства України: Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть”, облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Компанiї.

Облiкова полiтика Товариства – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якiвпливають на фiнансовий стан Товариства. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах та рiшеннях керiвництва Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй грошовiй одиницi України – гривнях.

Облiк ведеться в журнально – ордернiй формi з застосуванням бухгалтерської програми “1- С” . Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 “Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi”.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

Основним напрямком дiяльностi товариства є гiдротехнiчнi роботи, перевезення вантажним рiчковим транспортом. Основний ринок збуту – мiсто Київ.

Товариство залежить вiд фiнансової спроможностi замовникiв.

Основними конкурентами є ПрАТ “5-Й ЕЗПГР”, ПрАТ “Суднопiдйом”

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Усi ОЗ є власнiстю пiдприємства, не знаходяться пiд заставою, використовуються в основнiй дiяльностi пiдприємства в повному обсязi. Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 01.01.2020 р., складає 5780 тис. грн. Знос станом на 01.01.2020 р. складає 4633 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2020 р. становить 1146 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду: Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi складає 7214 тис. грн. Знос складає 5168 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв становить 2046 тис. грн. Протягом 2020р. до пiдприємства надiйшло ОЗ на суму 900 тис.грн. Змiна вартостi основних засобiв на пiдприємствi зумовлена придбанням та лiквiдацiєю вищеозначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Загальна вартiсть основних засобiв становить 2046 тис.грн., а саме: будинки та споруди 0 тис.грн., первiсна вартiсть 0 тис.грн., знос 0 тис. грн., 100% використання; машини та обладнання – 1163 тис.грн., первiсна вартiсть 2386 тис.грн., знос 1223 тис. грн., 49% використання; транспортнi засоби – 880 тис.грн., первiсна вартiсть 3797 тис.грн., знос 2917 тис. грн., 100% використання; iншi основнi засоби 3 тис.грн., первiсна вартiсть 223 тис.грн., знос 220 тис. грн., 100% використання.Змiна вартостi основних засобiв на пiдприємствi зумовлена придбанням та лiквiдацiєю вище означених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотною проблемою для дiяльностi товариства є рiвень податкiв, а також низька платоспроможнiсть замовникiв, проблема з замовниками.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Облiкова полiтика пiдприємства базується на чинному законодавствi.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договори (контракти), якi були укладенi мiж Товариством та iншими юридичними особами, виконувалися в термiни, зазначенi в цих договорах (контрактах). Всi укладенi договори з основної дiяльностi виконуються своєчасно.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращення якостi робiт.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В звiтному 2020роцi Товариством не проводилось дослiджень та розробок.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

 

 

 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв У вiдповiдностi до статуту та ст.32 ЗУ

“Про акцiонернi товариства” органами управлiння Товариством є: 1. Вищий

орган управлiння Товариства – Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган

Товариства, вирiшування будь-яких питань дiяльностi Товариства).

Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах.
Наглядова рада Голова Наглядової Ради та два члени Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв

Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює управлiння

Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства.

Член Наглядової Ради: Анiкєєв

Олександр Вiкторович

Член Наглядової Ради: Телющенко

Вiталiй Петрович

Голова Наглядової Ради: Розпутенко Ольга Володимирiвна

Генеральний директор Одноосiбний виконавчий орган, як керiвництво поточною дiяльнiстю товариства є Генеральний директор. Козачук Олександр Микитович

 

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ ження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства,

ідентифікаційний код

юридичної особи та посада,

яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Генеральний директор Козачук Олександр Микитович 1951 Вища, Київ. iнх.буд.iн-т 34 Генеральний директор ПрАТ “1-й ЕЗПГР” 28.05.2012, до переобрання
Опис:

Змiн у складi посадових осiб не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов’язки – Генерального директора, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Генеральний директор є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання Генерального директора полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов’язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймала. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Правлiння, Голова Наглядової ради. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2 Член Наглядової Ради Анiкєєв Олександр Вiкторович 1979 Вища 14 Член Наглядової Ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР” 13.04.2020, 3 роки
Опис:

У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов’язки – Член Наглядової ради Товариства – органу, що здiйснює захист прав

Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу та звiтує перед

Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Винагороди не виплачувались (крiм заробiтної плати), на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової Ради на строк три роки Анiкєєв Олександр Вiкторович. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний спецiалiст ТОВ “КУА “Глобус Ессет Менеджмент”. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, є представником акцiонера Гелес Венчурс Лiмiтед. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3 Член Наглядової ради Телющенко Вiталiй Петрович 1982 Вища 17 адвокатська дiяльнiсть. 13.04.2020, 3 роки
Опис:
У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов’язки – Члена Наглядової ради Товариства – органу, що здiйснює захист прав

Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу  та звiтує перед

Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової Ради на строк три роки на посаду член Наглядової Ради – Телющенко Вiталiя Петровича. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: адвокатська дiяльнiсть, член Наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР”. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, не є акцiонером (представником акцiонера). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

4 Голова Наглядової ради Розпутенко Ольга Володимирiвна 1983 Вища 17 Член Наглядової ради ПрАТ “1-ЕЗПГР” 13.04.2020, 3 роки
Опис:

У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов’язки – Голови Наглядової ради Товариства – органу, що здiйснює захист прав

Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу  та звiтує перед

Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “1-Й ЕЗПГР” вiд 13.04.2020р., прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової Ради на строк три роки Розпутенко Ольгу Володимирiвну. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ “1-й ЕЗПГР”. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента 0,00%, є представником акцiонера Гелес Венчурс Лiмiтед. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5 Головний бухгалтер Герасименко Олександр Миколайович 1989 Вища 10 Директор з виробництва ТОВ “ЕФДIЕЙ” 16.05.2018, до переобрання
Опис:

Згiдно Наказу №5-ос вiд 15.05.2018р. призначено з 16.05.2018р. на необмежений термiн на посаду головного бухгалтера ПрАТ “1-ЕЗПГР” Герасименко Олександр Миколайович. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов’язки – Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера ТОВ “ВТК “СПЛАЙН”, директор з виробництва ТОВ “ЕФДIЕЙ”. Iнформацiя щодо

розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування

юридичної особи 

 

Кількість акцій

(шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Генеральний директор Козачук Олександр Микитович 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Анiкєєв Олександр Вiкторович 0 0 0 0
Член Наглядової ради Телющенко Вiталiй Петрович 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Розпутенко Ольга Володимирiвна 0 0 0 0
Головний бухгалтер Герасименко Олександр Миколайович 0 0 0 0

 

 

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або

учасника

Ідентифікаційн ий код

юридичної особи

засновника та/або учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій

(часток, паїв), які належать

засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ГЕЛЕС ВЕНЧУРС ЛIМIТЕД

(GELES VENTURES LIMITED)

НЕ 286956 -, Кiпр, – р-н, -, – 87,14
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій

(часток, паїв), які належать

засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

245 фiзичних осiб 12,86
Усього 100

 

 • Звіт керівництва (звіт про управління)

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Повна назва: Приватне акцiонерне товариство “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт”.

Скорочена назва: ПрАТ “1-Й ЕЗПГР”.

Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 14287666.

Мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12.

Дата державної реєстрацiї: Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Дата реєстрацiї 21.10.1996,  11.04.2005,, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 071 120 0000 002111. Дата формування витягу 23.03.2015р.

Лiцензiя № 2013020705 вiд 09.09.2015 видана Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України. Перелiк робiт згiдно додатку: – будiвельнi та монтажнi роботи ; – монтаж iнженерних мереж. Термiн: до 10.08.2020.

Розрахунковий рахунок:

IBAN: UA913808050000000026009592766 МФО 380805 Основнi види дiяльностi за КВЕД:

“42.91 Будiвництво водних споруд

“41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

“42.21 Будiвництво трубопроводiв

“43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у

“50.40 Вантажний рiчковий транспорт

“52.24 Транспортне оброблення вантажiв

“68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

“71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

“77.32 Надання в оренду будiвельних машин i устаткування

“77.34 Надання в оренду водних транспортних засобiв

Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (код ISIN) :  UA4000072342.

Вiдповiдальнi особи: Генеральний директор – Козачук Олександр Микитович.

Головний  бухгалтер – Герасименко Олександр Миколайович.

Товариство створене i здiйснює дiяльнiсть на основi Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України “Про акцiонернi товариства”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi”, нормативно-правових актiв України, iнших актiв законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства

 

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ” є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” (зареєстроване 21.10.1996 року, номер запису про включення до ЄДР 1 071 120 0000 002111, iдентифiкацiйний код 14287666).

Формування статутного фонду вiдбувалось в процесi приватизацiї на базi майна мiжгалузевого державного об’єднання рiчкового флоту “Укррiчфлот”, згiдно з наказом Фонду державного майна України вiд 10.11.92р. № 477 “Про перетворення МДО “Укррiчфлот”, наказу № 18 вiд 15.01.93 та № 447 вiд 21.10.93р. у вiдповiдностi з законом України “Про приватизацiю майна державних пiдприємств”, “Про господарськi товариства”, “Про пiдприємства в Українi”, “Про цiннi папери i фондову бiржу”, “Про пiдприємство” та “Про власнiсть”. На базi наказу Фондом державного майна України № 1158 вiд 14.09.1995р. та Протоколу засiдання комiсiї з продажу акцiй АТ “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” вiд 03.08.1995р., видано Фондом державного майна України Свiдоцтво про власнiсть, реєстрацiйний № П-470 вiд 01.11.1995р., яке пiдтверджує, що правонаступником прав та обов’язкiв державного пiдприємства “Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт” (засноване на базi МДО “Укррiчфлот”), а також його майна є колектив акцiонерiв товариства, якi придбали акцiї в процесi приватизацiї з державного товариства у Вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до закону України “Про приватизацiю майна державних пiдприємств”. Товариством було отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй в бездокументарнiй формi iснування на загальну суму 14 810,95 грн. (чотирнадцять тисяч вiсiмсот десять гривень 95 копiйок), реєстрацiйний № 133/10/1/10 вiд 07.06.2010р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку .

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22 грудня 2017 року змiнено тип з публiчного на приватне та вiдповiдно змiнено i найменування Товариства. Змiна типу та найменування не є пiдставою змiни або припинення прав i обов’язкiв Товариства щодо майна, зобов’язань тощо.

Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi для забезпечення суспiльних та особистих потреб у вiдповiдностi з предметом дiяльностi, отримання доходу та реалiзацiї на його основi соцiальних i економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства, в тому числi отримання прибутку, його розподiлу i виплати дивiдендiв акцiонерам при прийняттi вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства.

Основною дiяльнiстю пiдприємства є надання послуг водного транспорту з перевезення вантажiв вiтчизняним та закордонним замовникам. З моменту створення пiдприємство не змiнювало вид дiяльностi, поступово розширювало виробничi потужностi та чисельнiсть персоналу. Процеси злиття та поглинання вiдсутнi.

На наступнi роки пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов’язаних з розширенням ринку рiчкових перевезень, пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової маркетингової стратегiї цiноутворення, гнучкий пiдхiд до кожного клiєнта. Основною метою на 2020 рiк менеджмент компанiї ставить пiдняття ефективностi всiх показникiв дiяльностi, а саме: зменшення вартостi  за рахунок пошуку нових постачальникiв запчастин та паливно-мастильних матерiалiв на бiльш вигiдних умовах, впровадження високоефективної системи управлiння водним транспортом, пiдвищення ефективностi роботи персоналу.

Назва / рік                                          2018                2019                2020

 1. Необоротні активи                                 1949                2463                2046,0
 2. Оборотні активи                                    16293              15300              14313,7

РАЗОМ :                                             18 242             17 763             16359,7

До складу основних засобiв товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких перевищує 6000 грн. / з 01.06.2020р. – 20000грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку використання об’єкту основних засобiв. До складу малоцiнних необоротних активiв товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких менша 6000 грн. / з 01.06.2020р. – 20000грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здiйснюється у розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання – 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2020р. не використовувалися. Ступiнь зносу основних засобiв: 71,6 %.  Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість:  основних засобів – 7214,1 тис.грн.

Групи основних засобів  в 2020р. тис.  грн.

Код                              Назва                                      2018                2019                2020

10                    Основні засоби                                              7 903               5 679               7 163

 • Будинки та споруди                      1 706    218                   218
 • Машини та обладнання                         1 001  1 019  1 563
 • Транспортні засоби                       4 335  3 645  4 592
 • Інструменти, приклади та інвентар 674            674                668

109                  Інші основні засоби                             187                 123                   121

11                    Інші необоротні матеріальні активи                96                 100                51

Товариством здiйснюється обробка персональних даних з метою: реалiзацiї трудових вiдносин; вiдносин у сферi управлiння людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенцiалом; адмiнiстративно-правових (у т. ч. вiдносин у сферi державного управлiння); податкових вiдносин та вiдносин у сферi бухгалтерського облiку; господарсько-правових вiдносин; вiдносин у сферi економiчних, фiнансових послуг та страхування; вiдносин у сферi реклами та збору персональних даних у комерцiйних цiлях; вiдносин у сферi охорони здоров’я; вiдносин у сферi безпеки, включаючи питання приватних розслiдувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; вiдносин у сферi транспорту; вiдносин у сферi науки, iсторичних дослiджень та статистики; iнших вiдносин, що вимагають обробки персональних даних.

Динаміка матеріального заохочення працівників: тис.грн.

Назва / рік                              2018                2019                2020

Витрати на оплату праці                  6448                6099                6225

Відрахування на соціальні заходи 1410                  1341                1370

Середня кількість працівників                        33                    26                    24

Керiвництво в своїх оцiнках, представлених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ, керується очiкуванням подальшої безперервної дiяльностi товариства.

Товариством на постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних умов дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення пiдприємства, пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi та покращення матерiально-технiчної бази виробничої дiяльностi.

ПрАТ “ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ” представляє собою єдине цiле пiдприємство без створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

 • Основними цiлями дiяльностi Товариства є насичення ринку України якiсними послугами вантажного рiчкового транспорту i вмiння пiдлаштовуватися пiд будь-якi логiстичнi вимоги клiєнта, , а також одержання прибутку.
 • Предметом дiяльностi Товариства є
 • послуги вантажного рiчкового транспорту,
 • будiвництво водних споруд,
 • надання в оренду будiвельних машин i устаткування,
 • надання в оренду водних транспортних засобiв,
 • транспортне оброблення вантажiв,
 • надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Найбiльш вiрогiдними подальшими кроками щодо розвитку дiяльностi Товариства є пошук можливостей для розширення послуг вантажного рiчкового транспорту та оброблення вантажiв.

 

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтики, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

 

 1. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

“зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; “забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Динаміка Власного капіталу, тис.грн.

Назва / рік                              2018             2019             2020
Зареєстрований капітал     15     15   15
Капітал у дооцінках 1201   714 714
Додатковий капітал   400   400 400
Нерозподілений прибуток 9445 10498 9360
Усього Власний капітал 11 063 11627 10472

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування та погашення існуючих позик.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність  Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Приватне акцiонерне товариство  є господарським товариством, має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство створене на невизначений строк.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звiтному 2020 роцi не було. Штрафнi санкцiї до емiтента у звiтному перiодi органами державної влади не застосовувались.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: – iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов’язаних з дiяльнiстю пiдприємства;

 • оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв;
 • визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв.

Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

ПРИВАТНЕ     АКЦIОНЕРНЕ     ТОВАРИСТВО     “ПЕРШИЙ     ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ     ЗАГIН

ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ” не схильне  до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi. Тому, на Товариствi враховують мiру ризику в кожному конкретному випадку.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

ПрАТ ” ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ “: ў за факторною моделлю  Альтмана,  iмовiрнiсть банкрутства не iснує .

ў за факторною R -моделлю, вiрогiднiсть банкрутства пiдприємства у вiдповiдностi до значення моделi вiдсутня.

Зроблено експрес – дiагностику  подiй, що пiдтверджують безперервнiсть дiяльностi  та вибраних оцiнок. Зiбранi данi для узагальнення результатiв  експрес – дiагностики подiй, що пiдтверджують безперервнiсть дiяльностi пiдприємства.

Iнформацiя про ризики i невизначеностi (Д)

Проблеми невизначеностi, ризикiв i пiдприємництва в iнституцiональнiй теорiї є ключовими як на попередньому етапi контрактних вiдносин, так i на стадiї реалiзацiї iнституцiональних форм контрактних вiдносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, iснують на стадiї укладання контракту через те, що iснують витрати, пов’язанi зi складанням проекту договору, веденням переговорiв i забезпеченням гарантiй угоди. Якщо на всiх цих етапах дiяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численнi можливi наступнi подiї та вiдповiдну адаптацiю до них учасникiв угоди. В iншому разi договiр буде неповним, i сторони змушенi будуть доповнювати його у процесi виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадiї виконання контракту спричиненi витратами, пов’язаними з неефективною адаптацiєю i коригуванням договору та несвоєчасною реалiзацiєю контракту через пропуски в договорi, помилки, упущення й непередбаченi зовнiшнi обставини. Це витрати на управлiння економiчною системою.

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.

 

Д1. Кредитний ризик

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

“лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв;

“лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); “лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;

“лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.

Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВI:

 1. Дебiторську заборгованiсть зменшують шляхом перевiрки партнерiв, за допомогою правильних формулювань умов контрактiв, контролем за розрахунками на пiдприємствi, листуванням, виставленням претензiй i т.п ..
 2. На Товариствi налагодженi  механiзми виконання угод, система облiку та контролю, повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок
 3. Для повернення дебiторської заборгованостi проводиться робота вiдповiдно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

 

Д.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.

Валютнi ризики Товариства не виникають у зв’язку з не володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi.

Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.

 

Д.3. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Пiд податковим ризиком слiд розумiти ймовiрнiсть втрат, якi може понести фiрма в результатi кон’юнктурної змiни податкового законодавства або в результатi помилок, допущених фiрмою при розрахунку податкових платежiв. Таким чином, податковий ризик одночасно належить i до групи зовнiшнiх фiнансових ризикiв, i до групи внутрiшнiх ризикiв. Податковий ризик включає в себе:

“ймовiрнiсть додаткових вiдрахувань до бюджету в результатi незапланованого пiдвищення податкових ставок;

“ймовiрнiсть втрат в результатi прийняття податковою службою рiшень, що зменшують податковi переваги, тобто дострокове скасування податкових пiльг;

“значне зростання заборгованостi платежiв до бюджету, яке зумовлює не тiльки штрафнi санкцiї, але й загрозу зупинення податковою мiлiцiєю дiяльностi пiдприємства, арешту його рахункiв, вилучення документацiї, пов’язаної з господарською дiяльнiстю пiдприємства, таке iнше, що може призвести до лiквiдацiї пiдприємства;

“ймовiрнiсть виникнення втрат в результатi податкових помилок, якi виникли з вини працiвникiв бухгалтерiї.

Помилки в податкових розрахунках пов’язанi зi значними фiнансовими санкцiями. При цьому досить

Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звiтному роцi не було. Штрафнi санкцiї до  емiтента у звiтному перiодi органами державної влади не застосовувались.

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

емiтент не застосовував кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги

iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

 

 • у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Положення кодексу корпоративного управлiння не застосовуються, оскiльки загальними зборами акцiонерiв такий документ не затверджувався.

 

 • інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів річні позачергові
X
Дата проведення 13.04.2020
Кворум зборів 98,61
Опис ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про обрання лiчильної комiсiї)

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на загальних зборах обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:

1.                  Голова лiчильної комiсiї – Пастернак Марiя Василiвна;

2.                  Член лiчильної комiсiї – Заржицький Вiталiй Леонiдович; 3. Член лiчильної комiсiї – Гмиря Валентина Йосипiвна.

 

2. Припинити повноваження голови та членiв лiчильної комiсiї з моменту оголошення зборiв закритими.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу (генерального директора))

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

1.                  Затвердити звiт наглядової ради за 2019 рiк та схвалити рiшення прийнятi наглядовою радою у 2019 роцi.

2.                  Затвердити звiт генерального директора за 2019 рiк.

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк (Про затвердження балансу Товариства за 2019 рiк).

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк.

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про розподiл прибутку

(збиткiв) Товариства за 2019 рiк та порядок виплати дивiдендiв.)

 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

1.                  Спрямувати чистий прибуток Товариства за 2019 рiк на виробничий розвиток Товариства.

2.                  Дивiденди за наслiдками роботи Товариства за 2019 рiк не нараховувати та не виплачувати.

 

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про схвалення значних

правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, вчинених Товариством)

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Схвалити правочини (в т. ч. значнi правочини та правочини iз заiнтересованiстю), вчиненi Товариством протягом 2019 року, згiдно додатку №1 до протоколу Зборiв акцiонерiв.

 

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про внесення змiн та доповнень до Положення про наглядову раду Товариства та про затвердження положення про наглядову раду у новiй редакцiї.)

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Внести змiни та доповнення до Положення про наглядову раду Товариства та затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.

 

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради)

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства – Лисюка Олександра Володимировича, Розпутенко Ольги Володимирiвни, Телющенка Вiталiя Петровича.

 

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про обрання членiв наглядiв ради)

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Обрати членами наглядової ради:

Розпутенко Ольгу Володимирiвну – представник акцiонера Гелес Венчурс Лiмiтед;

Анiкєєва Олександра Вiкторовича- представник акцiонера Гелес Венчурс Лiмiтед; Телющенка Вiталiя Петровича- незалежний директор;

 

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв з головою та членами наглядової ради).

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться iз членами наглядової ради – фiзичними особами, викладенi у проектi типового цивiльноправового договору iз фiзичною особою, Додаток № 2 до протоколу Зборiв акцiонерiв.

Встановити граничний рiчний розмiр винагороди членам наглядової ради у сумi 200 000,00 гривень з розрахунку на всiх членiв наглядової ради. Порядок розподiлу загальної суми винагороди, порядок виплати та iншi питання виплати винагороди регулюється положенням про наглядову раду Товариства.

Встановити, що у випадку прийняття наглядовою радою рiшення не виплачувати (не розподiляти) винагороду членам наглядової ради – укладенi цивiльно-правовi договори вважаються безоплатними за вiдповiдний перiод.

Доручити Генеральному директору Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори iз членами наглядової Товариства.

 

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ (Про попереднє надання

згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.)

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

1.                  Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, а саме:

1.1.            договори на виконання Товариством будiвельних робiт на суму не бiльше 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) гривень (на кожен договiр (правочин));

1.2.            договори купiвлi-продажу (в т. ч. транспортних засобiв), комiсiї, пiдряду (крiм будiвельних робiт, що виконуються Товариством), договорiв перевезення, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень (на кожен договiр (правочин));

1.3.            Договори на придбання Товариством нерухомого майна на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень (на кожен правочин);

2.                  Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради.

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити) немає

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити) немає

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити) не проводились

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

  Так Ні
X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства не проводились
Інше (зазначити) немає

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення немає
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення немає

 

 • інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад

наглядової ради

Незалежний член

наглядової ради

Залежний член

наглядової ради

Функціональні обов’язки члена наглядової ради
Анiкєєв

Олександр

Вiкторович

X У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов’язки – Голови Наглядової ради Товариства – органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює

 

дiяльнiсть виконавчого органу та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Винагороди не виплачувались (крiм заробiтної плати), на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Телющенко

Вiталiй

Петрович

X  У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов’язки – Члена Наглядової ради Товариства – органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу  та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Розпутенко

Ольга

Володимирiвна

X У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов’язки – Члена Наглядової ради Товариства – органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу  та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та
вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Протягом звiтного перiоду було проведено 10 засiдань Наглядової ради.

Засiдання наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Протягом звiтного перiоду було проведено  засiдання Наглядової ради, на яких прийнятi рiшення:

Про скликання загальних зборiв акцiонерiв. Про затвердження проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Зборiв. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Зборах.

Про затвердження проектiв рiшень загальних зборiв акцiонерiв. Про затвердження тексту повiдомлення загальних зборiв акцiонерiв.

Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.

Про тимчасову лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв.

Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Про затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) немає

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис комiтети не створенi
прийнятих на них рішень
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності не проводилась, комiтети не створювались

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради Загальнi збори акцiонерiв затвердили звiт Наглядової ради i визнали роботу Наглядової ради задовiльною.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити) немає X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити) на загальних зборах 13.04.2020р.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)  члени Наглядової ради не отримують винагороду

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов’язки члена виконавчого органу
Склад виконавчого органу: Генеральний директор Козачук

Олександр Микитович.

Права, обов’язки, вiдповiдальнiсть та розмiр винагороди Генерального Директора Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України.

До компетенцiї Генерального Директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства

Звiт про винагороду членiв виконавчого органу. Винагорода членам виконавчого органу в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась. Заробiтна плата нараховувалась згiдно штатного розпису та була виплачена в повному обсязi. Заборгованiсть по заробiтнiй платi за звiтний перiод вiдсутня.

 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Вiдповiдно до законодавства України та Статуту органи управлiння Товариства: Виконавчий орган товариства –

Генеральний Директор, що дiє в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України.

 

Оцінка роботи виконавчого органу Загальнi збори акцiонерiв затвердили звiт Генерального Директора про результати дiяльностi товариства i визнали його роботу задовiльною.

 

Примітки

д/н

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Станом на 31 грудня 2020 року, спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов’язкiв, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння Товариством. Метою управлiння ризиками є мiнiмiзацiя ризикiв або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками є: “забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування, у тому числi стосовно ризикiв, якi бере на себе Товариство у своїй дiяльностi; “забезпечення iнтересiв акцiонера Товариства; “забезпечення вiдповiдностi внутрiшнiх нормативних документiв Товариства вимогам чинних нормативних актiв України. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: 1) ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов’язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 2) ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов’язань; 3) кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов’язань контрагентами (дебiторами).

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальн і збори

акціоне рів

Наглядов а рада Виконав чий орган Не належить до

компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності

(стратегії)

так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів) ні так ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу так так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так так ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так так ні ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) немає

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність

акціонерного товариства

Інформація розповсюдж ується на

загальних зборах

Інформація оприлюднюється

в

загальнодоступні

й інформаційній базі даних

Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку про ринок

цінних паперів

або через особу,

яка провадить діяльність з

оприлюднення регульованої

інформації від

імені учасників фондового ринку

Документи надаються для

ознайомлен

ня

безпосередн

ьо в

акціонерно му

товаристві

Копії докуме нтів

надают ься на запит

акціоне ра

Інформація розміщуєтьс

я на

власному веб-сайті

акціонерног

о

товариства

Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій ні так ні ні ні
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити) немає

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (зазначити) немає

 

 • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або Ідентифікаційний код згідно з Єдиним Розмір частки акціонера
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи –

власника (власників) значного

пакета акцій

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб –

підприємців та

громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного,

банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого

органу влади іноземної

держави про реєстрацію

юридичної особи (для

юридичної особи – нерезидента)

(власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 ГЕЛЕС ВЕНЧУРС ЛIМIТЕД (GELES VENTURES LIMITED) НЕ 286956 87,1376

 

 • інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
0 0 Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi.
Опис

 

 • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв – Вищий орган Товариства;

Наглядова рада – колегiальний орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу;

Генеральний директор – одноособовий виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.

Генеральний директор обирається рiшенням Наглядової ради. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненими за рiшенням Наглядової радиу будь-який момент з будьяких пiдстав. Генеральний директор обирається безстроково або на строк, визначений рiшенням Наглядової ради Товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до  Статуту, локальних нормативних актiв Товариства, законодавства України та контрактом (у разi його укладення). Генеральний директор вирiшує всi питання оперативної господарської дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради.

Посадовим особам органiв Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Наглядова рада є колегiальним органом, який здiйснює захист прав та iнтересiв акцiонерiв i, в межах компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та локальними нормативними актами Товариства здiйснює управлiння Товариством та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

Кiлькiсний склад та порядок обрання членiв Наглядової ради.

Члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв Товариства строком на 3 (три) роки.

Пiсля закiнчення строку повноважень, повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних загальних зборiв Товариства.

Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.

Кожний iз перелiчених органiв Товариства дiє згiдно з цим Статутом та локальними нормативними актами Товариства (в разi їх затвердження).

Посадовими особами органiв Товариства є: Голова та члени Наглядової ради; Генеральний директор.

 

9) повноваження посадових осіб емітента Генеральний директор Товариства:

 • без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та судовими органами та будь-якими iншими суб’єктами; зокрема, представляє Товариство у вищих органах управлiння iнших юридичних осiб, у яких Товариство має корпоративнi права, з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом;
 • готує для узгодження iз Наглядовою радою пропозицiї про укладення правочинiв, якi потребують погодження Наглядової ради згiдно з нормами даного Статуту, в тому числi й тих, загальна сума яких перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копiйок та вчиняє такi правочини та/або дiї виключно пiсля прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою; o розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
 • виконує рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та звiтує цим органам;
 • без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом, у тому числi:
 • вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських установах; o пiдписує (або уповноважує iншу посадову особу Товариства) всi документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звiти та баланси, листи, звернення та iнше; o здiйснює операцiї, виступає вiд iменi Товариства у взаємовiдносинах з будь-якими третiми особами;
 • подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi Товариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об’єднань, холдингових компанiй тощо; o готує пропозицiї Наглядовiй радi про викуп Товариством випущених ним акцiй, а також визначає шляхи їх подальшого розмiщення; o подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо органiзацiї, скликання та проведення чергових (рiчними) та позачергових Загальних зборiв; o готує Загальним зборам пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання;
 • органiзовує складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
 • органiзовує за рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв по цiнним паперам, що випущенi Товариством;
 • подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства; o укладає трудовi договори та угоди з працiвниками Товариства;
 • наймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; o в межах своєї компетенцiї приймає рiшення, видає накази i дає вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
 • у випадках, передбачених законодавством, забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. Кандидатура незалежного аудитора повинна бути погоджена з Наглядовою радою;
 • вносить на розгляд Наглядової ради будь-якi питання та пропозицiї;
 • вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до цього Статуту вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради; o затверджує товарний знак та Вимпел Товариства; o рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради на Генерального директора може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї цих органiв, крiм питань, якi належать до виключної компетенцiї вiдповiдних органiв; o зобов’язаний протягом 30 днiв пiсля прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства письмово повiдомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою, про таке рiшення;
 • забезпечує надання акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, за мiсцезнаходженням Товариства у робочi днi, робочий час, а в день проведення загальних зборiв – також у мiсцi їх проведення. Документи, пов’язанi з порядком денним, можуть бути наданi акцiонерам на розсуд Генерального директора в електроннiй формi або в iнший спосiб. o видає довiреностi вiд iменi Товариства.

Генеральний директор зобов’язаний забезпечити збереження майна Товариства, отримання економiчного ефекту вiд дiяльностi Товариства та вiд використання його майна.

Збитки, що виникають у Товариства внаслiдок господарської дiяльностi, а також внаслiдок позбавлення Товариства майна та майнових прав без отримання еквiвалентного прибутку є пiдставою для звiльнення Генерального директора з посади та притягнення його до матерiальної вiдповiдальностi.

Генеральний директор може делегувати частину своїх повноважень iншим особам (в т. ч. i працiвникам Товариства) шляхом видання вiдповiдного наказу та/або довiреностi.

Генеральний директор може мати заступникiв за окремими напрямами дiяльностi. Заступники генерального директора очолюють закрiпленi за ними напрями дiяльностi та вiдповiдають за результати дiяльностi Товариства за такими напрямами.

Заступники генерального директора призначаються та звiльняються з посади Генеральним директором за попереднiм погодженням з Наглядовою радою.

Наглядова рада Товариства може прийняти рiшення про делегування Головi Наглядової ради повноваження щодо попереднього погодження рiшення Генерального директора про призначаються та звiльняються з посади заступникiв генерального директора.

До компетенцiї Наглядової ради також вiдноситься надсилання акцiонерам в порядку, визначеному законодавством, пропозицiї про придбання акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; o затвердження, за поданням Генерального директора, органiзацiйної структури Товариства; o прийняття рiшень про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них, внесення змiн та доповнень до таких положень, що регулюють дiяльнiсть фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;  З питань представництва iнтересiв акцiонерiв

 • узгодження, за поданням Генерального директора, дивiдендної полiтики Товариства i надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру сплачуваних акцiонерам дивiдендiв; o представництво iнтересiв акцiонерiв у вiдносинах Товариства з третiми особами;
 • визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до законодавства України; o затвердження висновкiв незалежної оцiночної експертної комiсiї (експерта), що оцiнює майно, що вноситься акцiонерами в натуральнiй формi (якщо внесення майна в оплату за акцiї не забороняється законодавством України); o прийняття рiшення про випуск цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, якщо номiнальна вартiсть випущених цiнних паперiв не перевищує 25% статутного капiталу Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску та обiгу, прийняття рiшень про придбання Товариством власних облiгацiй, якщо iнше не встановлено законодавством України; o прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
 • попереднє погодження рiшень генерального директора у випадках, передбачених законодавством України або цим Статутом. З питань фiнансової дiяльностi Товариства
 • обрання аудитора (аудиторської фiрми Товариства) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшень щодо обов`язкового аудиту Товариства, залучення зовнiшнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатiв аудиту, а також розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться органами Товариства;
 • затвердження бюджету доходiв i витрат Товариства на планований рiк;
 • прийняття, в тому числi за поданням Генерального директора, рiшення про продаж Товариством викуплених ним акцiй;
 • затвердження ринкової вартостi майна Товариства та цiнних паперiв Товариства; З питань проведення Загальних зборiв o пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
 • прийняття рiшень про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, або за пропозицiєю Генерального директора та визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; o прийняття рiшення про включення чи про вiдмову у включеннi пропозицiй акцiонерiв до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; o прийняття рiшення про призначення (обрання) реєстрацiйної комiсiї, тимчасової лiчильної комiсiї, обрання до проведення Загальних зборiв акцiонерiв Голови та Секретаря Загальних зборiв, а також визначення дати складання перелiку акцiонерiв для направлення повiдомлень про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження форм i тексту бюлетенiв для голосування.

З питань контролю за дiяльнiстю Генерального директора o обрання генерального директора та припинення його повноважень, визначення умов працi i матерiального забезпечення генерального директора Товариства, прийняття рiшення про укладання та пiдписання головою наглядової ради (або визначеною наглядової ради особою, якщо iнше не визначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв) контракту з Генеральним директором; o попереднє погодження призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв i iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв i iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження типового контракту з директором (керiвником) фiлiй, структурних пiдроздiлiв, представництв. Попереднє погодження призначення виконуючого обов’язки керiвника фiлiй, представництв i iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;

 • заслуховування звiту Генерального директора про дiяльнiсть Товариства;
 • винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Генерального директора i керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, представництв i фiлiй; oприйняття рiшення про вiдсторонення або усунення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. У разi вiдсторонення Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його повноваження, вiд здiйснення повноважень, прийняти рiшення про переобрання Генерального директора Товариства;
 • прийняття рiшення про покладання на iншу особу виконання обов’язкiв Генерального директора у разi усунення або припинення повноважень генерального директора, або неможливостi виконання ним функцiй (смертi, визнання недiєздатним тощо) або задоволення заяви про звiльнення генерального директора з посади за власним бажанням; o попереднє узгодження та затвердження наказу Генерального директора про покладання на одного з заступникiв або будь-яку iншу особу виконання обов’язкiв Генерального директора у разi тимчасової вiдсутностi Генерального директора (хвороба, вiдпустка, вiдрядження). Наглядова рада може призначити особу, яка буде постiйно виконувати обов’язки Генерального директора у разi тимчасової вiдсутностi Генерального директора (вiдрядження, вiдпустка, хвороба тощо), в такому випадку кожен окремий наказ Генерального директора про покладання на певний термiн обов’язкiв Генерального директора на визначену Наглядовою радою особу, Наглядовою радою не затверджується; o узгодження рiшення Генерального директора про списання з балансу Товариства (фiлiй) будьякого нерухомого майна незалежно вiд його вартостi; рiшення про списання з балансу Товариства (фiлiй) рухомого майна, початкова (первiсна) вартiсть якого на момент придбання (створення тощо) перевищувала 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копiйок; рiшення про списання з балансу Товариства (фiлiй) кредиторської та/або дебiторської заборгованостi на суму, що перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копiйок на рiк. З питань вчинення вiд iменi Товариства правочинiв

надання попередньої згоди на вчинення будь-яких правочинiв з цiнними паперами; o надання згоди на вiдмову Товариства вiд права користування або оренди земельними дiлянками та їх частинами, вирiшення будь-яких земельних питань, попереднє погодження будьяких правочинiв щодо земельних дiлянок та їх частин (в тому числi, але не виключно, правочинiв щодо купiвлi-продажу, дарування, мiни, застави, iпотеки, внесення до статутних фондiв, спiльної дiяльностi або спiльної власностi будь-яких прав щодо земельних дiлянок та їх частин тощо);  o надання попередньої згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо нерухомого майна вiдмiнного вiд земельних дiлянок, об’єктiв незавершеного будiвництва та майна, прирiвняного до нерухомого (в т. ч. будь-якi транспортнi засоби, судна, лiтаки портальнi, монтажнi, козловi крани тощо), в тому числi, але не виключно, про придбання та вiдчуження майна, надання та отримання майна в заставу, надання та отримання майна в оренду, безоплатне користування, купiвлю – продаж, обмiн, внесення до статутного фонду, передачу у спiльну власнiсть або спiльну дiяльнiсть тощо, крiм правочинiв щодо договорiв оренди нерухомого майна та майна прирiвняного до нерухомого, якi укладаються на строк не бiльше одного року без права пролонгацiї, без права орендаря робити невiдокремлюванi полiпшення, без права орендаря на викуп майна та на суму не бiльше 500 000 грн;

 • надання попередньої згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо машин, механiзмiв, приладiв, обладнання тощо та iншого майна, початкова (первiсна) вартiсть якого на момент придбання перевищувала 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копiйок.
 • надання попередньої згоди на укладення договорiв та правочинiв, якi пiдлягають нотарiальному посвiдченню; o надання попередньої згоди на укладання правочинiв щодо кредитiв та позик, договорiв дарування, пожертви, надання фiнансової (поворотної та безповоротної) та благодiйної (матерiальної) допомоги (крiм матерiальної допомоги працiвникам у розмiрi не вище розмiру середньомiсячної заробiтної плати), безоплатного виконання робiт або надання послуги, а також погодження правочинiв у iнших випадках, визначених Статутом; o надання попередньої згоди на укладення угод та правочинiв (серiї пов’язаних мiж собою правочинiв), загальна сума яких перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копiйок; o прийняття рiшення про укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених законом; o прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi – суб’єкта господарювання пiд час визначення ринкової вартостi майна у випадках, коли законом передбачено обов’язкову оцiнку майна незалежним оцiнювачем.

З питань дiяльностi юридичних осiб, корпоративнi права яких належать Товариства o прийняття рiшення про участь та припинення участi Товариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об’єднань, холдингових компанiй тощо; o прийняття рiшення щодо створення (заснування) нових юридичних осiб (в тому числi i господарських товариств) чи входження Товариства до складу учасникiв iнших юридичних осiб (в тому числi i до складу господарських товариств), а рiвно придбання та вiдчуження частки (акцiй) вже створених юридичних осiб та погодження установчих документiв таких юридичних осiб, визначення представника Товариства в органах управлiння вiдповiдних юридичних осiб;  o визначення особи, iншої нiж Генеральний директор, яка буде представником Товариства на загальних зборах пiдприємств та господарських товариств, якi засновуються Товариством або учасником (акцiонером) яких є Товариство;

 • iншi питання, якi вiднесенi законом до виключної компетенцiї наглядової ради;

До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься вирiшення i iнших питань, якi передбаченi цим Статутом.

Компетенцiя Наглядової ради з питаньдiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства визначається у положеннi про вiдповiдний вiдокремлений структурний пiдроздiл, фiлiю або представництво.

Наглядова рада має право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих питань, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв.

 

 • Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

На основi виконаних нами аудиторських процедур перевiрки iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог до Звiту про корпоративне управлiння, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону № 3480 i в пп.6 п.2 гл.4 р.III Положення №2826 та що iнформацiя, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства, перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства та повноважень посадових осiб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у вiдповiднiсть до зазначених вимог.

 

 • Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифіка ційний код

юридичної особи

Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
GELES VENTURES LIMITED

/ТОВ “Гелес Венчурс Лiмiтед”

НЕ 286956 2040, Кiпр, Нiкосiя рн, Коста Антонiадi, Строволс, 2-А 36 874 87,1376 36 874 0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Усього 36 874 87,1376 36 874 0

 

 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна 42 317 14 810,95 Акцiя є об’єктом приватної власностi. Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись своїми акцiями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обiгу акцiй визначається законодавством.

Акцiонери Товариства мають право:  брати участь в управлiннi акцiонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представникiв);   обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариством;   вимагати (при володiннi бiльш як 10% акцiй

Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв чи перевiрки зовнiшнiм аудитором фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;   брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Товариства;   отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, якщо така iнформацiя не носить характеру iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної або таємної);   користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцiй; вiльно розпоряджатися акцiями Товариства у порядку, вставновленому законодавством України;   отримання, у разi лiквiдацiї, частини майна Товариства або вартостi частини майна.

Акцiонери Товариства зобов’язанi:   – дотримуватися норм статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства;   – виконувати рiшення

Загальних зборiв та iнших органiв управлiння

Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень;   – сприяти Товариству у здiйсненнi ним статутної дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та ефективностi дiяльностi;   – оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами (засобами) та термiни, передбаченi цим Статутом i рiшеннями

Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було.

 

загальних зборiв;   – не розголошувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, що складає комерцiйну таємницю та носить конфiденцiйний характер;   – брати участь у забезпеченнi Товариства необхiдною для його дiяльностi iнформацiєю та iншими матерiальними i нематерiальними ресурсами;   – протягом 2-ох тижнiв повiдомити Товариство та/або депозитарну установу, що здiйснює облiк власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, про змiну свого фактичного мiсця реєстрацiї; – виконувати свої зобов’язання щодо

Товариства;   – нести iншi обов’язки, встановленi Статутом Товариства та передбаченi законодавством України.

Примітки:
Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено: – простi iменнi акцiї у бездокументарнiй формi iснування на загальну суму 14810,95 грн. у кiлькостi 42317 штук номiнальною вартiстю 0,35 грн. кожна.  На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало. Акцiя є об’єктом приватної власностi.

Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись своїми акцiями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обiгу акцiй визначається законодавством.  Акцiонери Товариства мають право:  брати участь в управлiннi справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представникiв); обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариством; брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Товариства;  отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, якщо така iнформацiя не носить характеру iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної або таємно);  користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцiй; вiльно розпоряджатися акцiями Товариства у порядку, вставновленому законодавством України; отримати при лiквiдацiї Товариства частку грошових коштiв, отриманих вiд продажу його майна, що залишилися пiсля розрахункiв по оплатi працi працiвникiв, розрахункiв з бюджетом та кредиторами, пропорцiйно до частки кожного акцiонера у статутному капiталi Товариства. Акцiонери Товариства зобов’язанi: – дотримуватися норм статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; – виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; – сприяти Товариству у здiйсненнi ним статутної дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та ефективностi дiяльностi; – оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами (засобами) та термiни, передбаченi Статутом i рiшеннями загальних зборiв; – не розголошувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, що складає комерцiйну таємницю та носить конфiденцiйний характер; – брати участь у забезпеченнi Товариства необхiдною для його дiяльностi iнформацiєю та iншими матерiальними i нематерiальними ресурсами.

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про

реєстрацію випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікацій ний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість

(грн)

Кількість акцій

(шт.)

Загальна номінальна

вартість

(грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.06.2010 133/10/1/10 Територiальне управлiння ДКЦПФР в

м. Києвi та Київськiй

областi

UA4000072342 Акція проста бездокумента рна іменна Бездокумент арні іменні 0,35 42 317 14 810,95 100
Опис Крiм акцiй товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв: облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, цiльових облiгацiй, виконання за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. Тому iнформацiя стосовно цих ЦП в звiтi товариства вiдсутня. Емiтент зареєстрован на ПАТ “Фондова бiржа ПФТС”, договiр вiд 12.10.2011р.  Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював.

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість

(грн)

Загальна кількість

голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих

акцій, права голосу за якими

обмежено

(шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за

якими за результатами обмеження таких прав

передано іншій особі

(шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8
07.06.2010 133/10/1/10 UA4000072342 42 317 14 810,95 37 392 0 0
Опис:
У звiтному 2020 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. У емiтента вiдсутнi голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.

Вiдповiдно до пункту десятого роздiлу VI Закону України “Про депозитарну систему України” вiд 06.07.2012р. № 5178-VI власник цiнних паперiв, якi були дематериалiзованi, зобов’язаний звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок

періоду

на

кінець періоду

на початок

періоду

на

кінець періоду

на початок

періоду

на

кінець періоду

1. Виробничого призначення: 1 146 2 046 0 0 1 146 2 046
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 251 1 163 0 0 251 1 163
  транспортні засоби 887 880 0 0 887 880
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 8 3 0 0 8 3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1 146 2 046 0 0 1 146 2 046
Опис Усi ОЗ є власнiстю пiдприємства, не знаходяться пiд заставою, використовуються в основнiй дiяльностi пiдприємства в повному обсязi. Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 01.01.2020 р., складає 5780 тис. грн. Знос станом на 01.01.2020 р. складає 4633 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2020 р. становить 1146 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду: Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi складає 7214 тис. грн. Знос складає 5168 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв становить 2046 тис. грн. Протягом 2020р. до пiдприємства надiйшло ОЗ на суму 900 тис.грн. Змiна вартостi основних засобiв на пiдприємствi зумовлена придбанням та лiквiдацiєю вищеозначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Загальна вартiсть основних засобiв становить 2046 тис.грн., а саме: будинки та споруди 0 тис.грн., первiсна вартiсть 0 тис.грн., знос 0 тис. грн., 100% використання; машини та обладнання – 1163 тис.грн., первiсна вартiсть 2386 тис.грн., знос 1223 тис. грн., 49% використання; транспортнi засоби – 880 тис.грн., первiсна вартiсть 3797 тис.грн., знос 2917 тис. грн., 100% використання; iншi основнi засоби 3 тис.грн., первiсна вартiсть 223 тис.грн., знос 220 тис. грн., 100% використання.

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 9 360 10 498
Статутний капітал (тис.грн) 15 15
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 15 15
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi
активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 9345 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 9345  тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

Зменшення статутного капiталу не вимагається.

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина

боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами

(відсоток річних)

Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 208 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 5 005 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 675 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 5 888 X X
Опис Iншi зобов’язання включають: iншi довгостроковi зобов’язання – 0 тис.грн, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 171 тис.грн; поточнi забезпечення – 112 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання – 392 тис.грн.

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “МАЛТIКОМ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 30777206
Місцезнаходження 03039, Укрїна, м.Київ, вул.Кулiбiна, буд.11-А, оф.202
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2409
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.12.2018
Міжміський код та телефон 044 206-10-92
Факс 044 387-21-92
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис Перевiрку Звiту керiвництва (Звiт про управлiння) за 2020рiк  ПрАТ “1-Й ЕЗПГР”.  Перiод, яким охоплено проведення аудиту 01.01.2020р. -31.12.2020р.

Мiсце проведення аудиту: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон 044 591-04-04
Факс 044 591-04-04
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Емiтент користується послугами ПАТ “НДУ” передбачених договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України

“Про депозитарну систему України”, згiдно з яким ПАТ “НДУ” набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092).

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ПРИБУТОК ПЛЮС”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 25395301
Місцезнаходження 04080, Україна, м.Київ, вул. Вiкентiя Хвойки, буд.21, оф.307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263411
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044 287-15-13
Факс 044 287-15-13
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть Депозитарної установи
Опис Емiтент користується послугами Депозитарної установи на пiдставi – Договору. Строк дiї лiцензiї з 01.10.2013- необмежений

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ”
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 01001, Україна, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, буд.3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон 044 586-43-94
Факс 044 287-56-73
Вид діяльності Надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку
Опис Товариство приєдналося до Договору публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку – емiтента у загальнодоступнiй базi данних НКЦБФР на сайтi https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР. Товариство приєдналося до Договору публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку – емiтента у загальнодоступнiй базi данних НКЦПФР на сайтi https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР.  Реєстрацiйний номер (номер запису в Реєстрi осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA,

Вид дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку: дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку Дата включення до Реєстру уповноважених осiб: 18.02.2019

Реєстрацiйний номер (номер запису в Реєстрi осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM

Вид дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку: дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР Дата включення до Реєстру уповноважених осiб:

18.02.2019

Адреса місцезнаходження та поштова адреса:: 03150,

Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

КОДИ
2021.01.01
14287666
3088500000
230
41.20
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН

ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”

за ЄДРПОУ
Територія

Організаційно-

за КОАТУУ
правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

Середня кількість працівників, осіб: 24

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12, (044)428-85-62

 

 1. Баланс на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1316,4 0
Основні засоби 1010 1146,1 2046
    первісна вартість 1011 5779,5 7214,1
    знос 1012 (4633,4) (5168,1)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2462,5 2046
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 342,2 566
    у тому числі готова продукція 1103 0,1 0,1
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 9509,6 8762,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 268,5 234
    у тому числі з податку на прибуток 1136 232,3 232,3
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4855,6 2910,5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 307,2 1823,8
Витрати майбутніх періодів 1170 3,1 5,2
Інші оборотні активи 1190 13,8 11,3
Усього за розділом II 1195 15300 14313,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 17762,5 16359,7

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14,8 14,8
Додатковий капітал 1410 713,8 697,3
Резервний капітал 1415 399,8 399,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10498,1 9359,6
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 11626,5 10471,5
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 5102,3 5117,1
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 87,6 171,1
    розрахунками з бюджетом 1620 142,6 207,6
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 0 0
    розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 803,5 392,4
Усього за розділом III 1695 1033,7 771,1
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 17762,5 16359,7

Примітки: –

 

 1. Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 15163,7 15228,9
Інші операційні доходи 2120 4657 6850,6
Інші доходи 2240 60,8 546,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 19881,5 22626
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (9012,1) (9224,3)
Інші операційні витрати 2180 (11958,7) (12049)
Інші витрати 2270 (49,2) (70,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (21020) (21343,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -1138,5 1282,2
Податок на прибуток 2300 (0) (230,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -1138,5 1051,4

Примітки: –

 

Керівник                                              Козачук О.М.

 

Головний бухгалтер                                    Герасименко О.М.