Загальні збори Товариства будуть проводитись за адресою: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12, (літера А), третій поверх, зала засідань.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, відбуватиметься 04 березня 2019 року з 08:00 до 08:25 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26 лютого 2019 року (24 година).

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена законом: www.1ezpgr.com.ua

Проект порядку денного:

 

Питання проект порядку денного Проект рішення
1. Про обрання лічильної комісії. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

1. Голова лічильної комісії – Пастернак Марія Василівна;

2. Член лічильної комісії – Заржицький Віталій Леонідович;

3. Член лічильної комісії – Гмиря Валентина Йосипівна.

Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора) 1. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік та схвалити рішення прийняті наглядовою радою у 2018 році.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2018 рік;

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2018 рік). 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік та порядок виплати дивідендів. 1. Спрямувати чистий прибуток Товариства за 2018 рік на виробничий розвиток Товариства.

2. Дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

5. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством 1. Схвалити значні правочини та правочини із заінтересованістю, вчинені Товариством протягом 2018 року, а саме:

– Договір поставки нафтопродуктів від 16.07.2018 року №11 та додаткові угоди до нього;

– Договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою вул. Сагайдачного, 12 від 21.08.2018, номер запису в реєстрі нотаріуса 835;

– Договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою вул. Сагайдачного, 12 від 21.08.2018, номер запису в реєстрі нотаріуса 834;

– Договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою вул. Сагайдачного, 12 від 19.10.2018, номер запису в реєстрі нотаріуса 993;

– Договір про надання позики № 28/09-18 від 28.09.18 року;

– Договір про надання позики № 31/10-18 від 31.10.2018 року;

– Договір № С-040718 від 04.07.2018 р. про надання послуг з розробки та запуску сайту;

6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства – Лисюка Олександра Володимировича, Розпутенко Ольги Володимирівни, Телющенка Віталія Петровича.
7. Про обрання членів наглядів ради. Проект рішення з даного питання буде затверджено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради. 1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься із головою Наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), Додаток № 1 до протоколу Зборів акціонерів), у зв’язку з чим:

А) встановити, що посада голови наглядової ради Товариства входить до штатного розпису Товариства.

Б) розмір винагороди, яка виплачується Товариством голові Наглядової ради становить 12 900,00 грн. (дванадцять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.) на місяць.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатиметься із членами Наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті типового контракту (цивільно-правового договору із фізичною особою), Додаток № 2 до протоколу Зборів акціонерів), у зв’язку з чим встановити, що:

– члени Наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Товариства;

– винагорода членам Наглядової ради за виконання повноважень не виплачується.

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати трудовий договір (контракт) із головою Наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової Товариства.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме:

1.1. договори на виконання Товариством будівельних робіт на загальну суму не більше 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.2. договори купівлі-продажу, комісії, підряду (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством), надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.3. правочинів щодо відчуження Товариством об’єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності Товариства, та які розташовані за адресою м. Київ, вул. Електриків, 16 за ціною, погодженою з Наглядовою радою на момент вчинення правочину щодо відчуження даного нерухомого майна.

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради.

 

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 11.00 до 15.00, а також за адресою: 04070, м. Київ, вул. Електриків, 16 (Відповідальна посадова особа – Головний бухгалтер Герасименко Олександр Миколайович), а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення із матеріалами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонер (його представник) має пред’явити паспорт та виписку з рахунку в цінних паперах, видану не раніше ніж за 2 дні до дати ознайомлення.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах (без видачі таким особам бюлетенів для голосування).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

У випадку участі в загальних зборах Товариства представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність (інший документ, що підтверджує повноваження представника) та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера – довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з відміткою, що він діє на підставі довіреності. У разі явки двох або більше представників, участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської

діяльності Товариства (тис. грн.) за 2018 рік

 

Найменування показника Період
Попередній Звітний*
Усього активів 19552 18242
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11395 1949
Запаси 518 1482
Сумарна дебіторська заборгованість 6654 14514
Гроші та їх еквіваленти 899 261
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6722 9447
Власний капітал 8596 11063
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15 15
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5978 5898
Поточні зобов’язання і забезпечення 4978 1281
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4189 2725
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42317 42317
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 98,99 64,39

 

*Показники фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період є попередніми.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

  • станом на 15.01.2019 року загальний випуск акцій Товариства становить 42317 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п’ять копійок) кожна;
  • станом на 15.01.2019 року кількість голосуючих акцій Товариства становить 37392 шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для акціонера: паспорт (дані про який містяться в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах);

Для представника акціонера:

– паспорт;

– довіреність (оригінал або нотаріальна копія), яка залишається у Товариства або інший документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника (законного представника);

– документ про призначення на посаду та копія статуту юридичної особи (в разі представництва юридичної особи її керівником або членом виконавчого органу);

Наглядова рада