Завантажити файл “Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів” у форматі DOC можна за цим посиланням

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів” у форматі PDF можна за цим посиланням

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Шановні акціонери!

ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» повідомляє про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів (далі- Загальні збори).

Загальні збори Товариства скликані на 05 липня 2021 року о 10:00 годині  за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах,   буде проводитися за місцем проведення Загальних зборів з  09:00  до 09:45 години. Для участі у зборах акціонерам – фізичним особам необхідно надати (пред’явити) документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата  складення  переліку  акціонерів ПрАТ «1- Й ЕЗПГР», які мають право на участь у Загальних зборах  – 29 червня 2021 року.

Робочі органи для проведення Загальних зборів, а саме: Голова та  Секретар Загальних зборів будуть обрані наглядовою радою Товариства.

 

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 

Номер з/п Питання проекту порядку денного, що виносяться на голосування Загальних зборів Проект рішення з питань проекту порядку денного Загальних зборів
1.   Про обрання Лічильної комісії.

 

Обрати лічильну комісію для проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у  складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної  комісії –  Заржицький Віталій Леонідович, члени Лічильної  комісії: Пастернак Марія Василівна та Гмиря Валентина Йосипівна.

 

2.   Про затвердження регламенту проведення  Загальних зборів Товариства.

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

 

3.   Про прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».

 

Прийняти рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».  Вважати Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», яке приєднується, його майна, прав та обов’язків, згідно Передавального акту.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інша інформація, передбачена законом:  http://1ezpgr.com.ua, у розділі «Акціонерам».

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів, в порядку передбаченому статутом Товариства, в тому числі шляхом:

отримання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

персонально, за письмовим запитом,  в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12,  третій поверх, кабінет № 311.

 В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12,  третій поверх, кабінет № 311.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор – Козачук Олександр Микитович.  Контактний телефон: (044) 428-86-06.

Пропозиції щодо проекту порядку денного акціонери можуть надавати  у строки, передбачені чинним законодавством України у письмовій формі, тобто  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У випадку участі в загальних зборах Товариства представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність (інший документ, що підтверджує повноваження представника) та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера – довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Наглядова рада

 Додаткова інформація, для розміщення на сайті Компанії відповідно до ч.4. ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.05.2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акцій.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Акціонер, який діє особисто, для участі у загальних зборах має надати паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та зазначений в реєстрі акціонерів).

Представник акціонера, для участі у загальних зборах, має надати документ від акціонера, що підтверджує його повноваження, а також документ, що посвідчує його особу та вказаний в документі, що підтверджує його повноваження.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера – довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

Номер з/п Питання проекту порядку денного, що виносяться на голосування Загальних зборів Проект рішення з питань проекту порядку денного Загальних зборів
1.

 

Про обрання Лічильної комісії.

 

Обрати лічильну комісію для проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у  складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної  комісії –  Заржицький Віталій Леонідович, члени Лічильної  комісії: Пастернак Марія Василівна та Гмиря Валентина Йосипівна.

 

2. Про затвердження регламенту проведення  Загальних зборів Товариства.

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

 

3. Про прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».

 

Прийняти рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».  Вважати Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», яке приєднується, його майна, прав та обов’язків, згідно Передавального акту.