Завантажити файл “Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів 20 вересня 2021 року” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

Шановні акціонери!

ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» повідомляє про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів (далі- Загальні збори).

Загальні збори Товариства скликані на 20 вересня 2021 року о 10:00 годині  за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах,   буде проводитися за місцем проведення Загальних зборів з  09:00  до 09:45 години. Для участі у зборах акціонерам – фізичним особам необхідно надати (пред’явити) документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата  складення  переліку  акціонерів ПрАТ «1- Й ЕЗПГР», які мають право на участь у Загальних зборах  – 14 вересня 2021 року.

Робочі органи для проведення Загальних зборів, а саме голова та  секретар Загальних зборів будуть обрані наглядовою радою Товариства.

Позачергові збори акціонерів скликані відповідно до ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» із повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та наглядовою радою затверджено порядок денний Позачергових загальних зборів акціонерів.

Порядок денний

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

 

Номер з/п Питання порядку денного, що виносяться на голосування Загальних зборів Проект рішення з питань порядку денного Загальних зборів
1.   Про обрання Лічильної комісії.

 

Обрати лічильну комісію для проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у  складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної  комісії –  Заржицький Віталій Леонідович, члени Лічильної  комісії: Пастернак Марія Василівна та Гмиря Валентина Йосипівна.

 

2.   Про затвердження регламенту проведення  Загальних зборів Товариства.

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

 

3.   Про затвердження передавального акту Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка  Подолу», яке приєднується до Товариства.

 

Затвердити передавальний акт Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка  Подолу», яке приєднується до Товариства, станом на 09.09.2021 року.
4.   Про затвердження договору про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка  Подолу» до Товариства. Затвердити договір про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка  Подолу» до Товариства та надати генеральному директору Товариства повноваження на його підписання.
5.   Про прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», що припиняється внаслідок приєднання, в акції Товариства, до якого здійснюється приєднання. З метою конвертації часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», що припиняється внаслідок приєднання, в акції Товариства, до якого здійснюється приєднання, прийняти рішення про випуск простих іменних акцій Товариства у кількості 23 200 000 (двадцять три мільйони двісті тисяч)  штук, номінальною вартістю 0,35 грн. (нуль гривень, тридцять п’ять копійок) кожна на загальну номінальну вартість 8 120 000,00 (вісім мільйонів сто двадцять тисяч) грн. та затвердити Рішення про випуск акцій Товариства, яке викласти окремим додатком до Протоколу Загальних зборів.
6.   Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій. Визначити наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інша інформація, передбачена законом:  http://1ezpgr.com.ua, у розділі «Акціонерам».

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів, в порядку передбаченому статутом Товариства, в тому числі шляхом:

отримання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

персонально, за письмовим запитом,  в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12,  третій поверх, кабінет № 311.

 В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12,  третій поверх, кабінет № 311.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор – Козачук Олександр Микитович.  Контактний телефон: (044) 428-86-06.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера – довірителя та свої прізвище і ініціали. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.08.2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акцій.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Акціонер, який діє особисто, для участі у загальних зборах має надати паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та зазначений в реєстрі акціонерів).

Представник акціонера, для участі у загальних зборах, має надати документ від акціонера, що підтверджує його повноваження, а також документ, що посвідчує його особу та вказаний в документі, що підтверджує його повноваження.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера – довірителя та свої прізвище і ініціали. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова рада