Зкачати файл повідомлення у форматі PDF можна за цим посиланням.

Зкачати файл повідомлення у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Зкачати файл повідомлення (включно з інформацією про кількість акцій) у форматі PDF можна за цим посиланням.

***

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», 

(надалі – ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» або Товариство), Код за ЄДРПОУ 14287666,

місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

 Повідомляє про призначення на 25 березня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» о 10:00 годині  за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у річних Загальних зборах акціонерів, (надалі – Загальні збори),   буде проводитися з  09:00  до 09:45 години при наявності  документів, які ідентифікують особу акціонера (його Представника).

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, Представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата  складення  Переліку  акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», яким надсилатимуться письмові повідомлення про проведення   Загальних зборів акціонерів  – 16 лютого  2021 року.

Станом на 16 лютого 2021 року, (на дату  складення  Переліку  акціонерів, яким надсилатимуться письмові повідомлення про проведення   Загальних зборів акціонерів, загальна  кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) – 42 317  простих іменних акцій. Із них, загальна кількість  голосуючих цінних паперів (штук) – 37 392 простих іменних акцій.

Дата  складення  Переліку  акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних  та гідротехнічних робіт», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів  – 21 березня 2021 року.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати  у строки, передбачені чинним законодавством України у письмовій формі, тобто  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення  Загальних зборів  акціонери можуть, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів шляхом:

 • надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. (Товариство може надати акціонеру одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту);
 • персонально, за письмовим запитом, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12,  третій поверх, кабінет № 311.

 В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12,  третій поверх, кабінет № 311.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до  річних  Загальних зборів акціонерів: Головний бухгалтер – Герасименко Олександр Миколайович.  Контактний телефон: (044) 428-86-06.

Адреса Веб-сайту Товариства, на якому розміщена: Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, Повідомлення про призначення Загальних зборів з Проектом порядку денного,  Проекти рішень з питань, включених до Порядку денного:  www.1ezpgr.com.ua.

 

 

                                                                  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО                                                                   (Перелік питань, що виносяться на голосування)

 

 1. Обрання Лічильної комісії.
 2. Обрання Робочих органів для проведення  річних  Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря Загальних зборів.
 3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії  річних  Загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Затвердження річного звіту за 2020 рік.
 8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.
 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 рік.
 10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
 11. Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».  

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства ( тис. грн.)

Найменування показника Період
 Звітний –  2020 рік Попередній – 2019 рік
Усього активів 16359,7 17762,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2046,0 1146,1
Запаси 566,0 342,2
Сумарна дебіторська заборгованість 11907,4 14633,7
Гроші та їх еквіваленти 1823,8 307,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9359,6 10498,1
Власний капітал 10471,5 11626,5
Статутний капітал 14,8 14,8
Довгострокові зобов’язання 5117,1 5102,3
Поточні зобов’язання 771,1 1033,7
Чистий прибуток (збиток) -1138,5 1051,4
Середньорічна кількість акцій, шт. 42317 42317
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.    0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. -26,90 24,84
Численність працівників на кінець періоду (осіб) 24          26

 

 

     Проекти рішень 

з питань Проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»

для затвердження річними Загальними зборами акціонерів 25 березня 2021  року

 

 

Номер за порядком питання

Порядку денного

Питання Проекту порядку денного, що виносяться на голосування річних 

Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питань Проекту порядку денного річних

Загальних зборів акціонерів

1 2 3

 

 

1.

 

Обрання Лічильної комісії.

 

1.1  Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних   Загальних зборів акціонерів Товариства у  складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної  комісії –  Заржицький Віталій Леонідович, члени Лічильної  комісії: Пастернак Марія Василівна та Гмиря Валентина Йосипівна.

 

 

2.

Обрання Робочих органів для проведення  річних  Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря Загальних зборів.

 

2.1 Обрати Робочі органи  для проведення  річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова Загальних зборів: Розпутенко Ольга Володимирівна; Секретар: Герасименко Олександр Володимирович.

 

 

3.

Затвердження регламенту проведення  річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

3.1 Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

 

 

 

4

Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії  річних  Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

4.1  Затвердити Протокол № 1  від 25 березня 2021 року

Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування  власникам голосуючих акцій.

 

 

5.

Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

 

 

5.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік.

 

 

 

6.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

6.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік – затвердити.

 

 

 

 

7.

 

Затвердження річного звіту за 2020 рік.

 

 7.1 Затвердити річний звіт емітента цінних паперів (зокрема річну фінансову звітність) за 2020 рік по Приватному акціонерному товариству «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт».

 

 

 

8.

Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.

 

8.1 Затвердити використання коштів (порядок розподілу прибутку та покриття збитків) Товариством за 2020 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8.2 Збиток в сумі 1138,5 тисяч гривень, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

 

 

9.

Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 рік.

 

9.1 Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв’язку з відсутністю прибутку за звітний період.

 

 

10.

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

 

10.1 Висновки зовнішнього аудиту взяти до відома та затвердити результати перевірки Незалежним аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року та складений, на підставі проведеної перевірки Аудиторський висновок за даний період, в цілому.

 

 

11.

Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».   

 

11.1 Прийняти рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».

 

11.2 Вважати Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», яке приєднується, майна, прав та обов’язків, згідно Передавального акту.

 

11.3 Розмістити повідомлення про ухвалене рішення в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом 1

робочого дня з дати прийняття такого рішення.

 

11.4 Розмістити на Власній Веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про прийняте рішення річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», протягом одного робочого дня від дати проведення Загальних зборів акціонерів.

 

11.5 Письмове повідомлення акціонерів здійснити протягом  30 днів з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами акціонерів.

 

            

             

Голова Наглядової ради   ПрАТ «1-Й ЕЗПГР»                   Розпутенко Ольга Володимирівна

 

 

Інформація про цінні папери Емітента – 

Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» 

станом на 16 лютого 2021 року, тобто на дату складення Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про призначення  на 25 березня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів  Приватного акціонерного товариства  «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»

 

 

Найменування Емітента

 

Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних гідротехнічних робіт»

 

Код за ЄДРПОУ

 

14287666

 

Місцезнаходження

 

04070,  місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

Статутний капітал

 

14 811 гривень

 

Вид, тип та категорія цінних паперів

Акції іменні прості
 

Код ISIN

UA4000072342
 

Реєстраційний номер

 

133/10/1/10

 

Номінальна вартість цінних паперів

 

0,35 гривень

 

Кількість цінних паперів у випуску

 

42 317 простих іменних акцій

 

Кількість голосуючих акцій

 

 

37 392 простих іменних акцій

 

Генеральний директор ПрАТ «1-Й ЕЗПГР»                     Козачук Олександр Микитович