Завантажити файл “Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.2021” у форматі PDF

 

Шановні акціонери!

ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» повідомляє про скликання Спільних загальних зборів акціонерів Товариства та учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу» (далі – ТОВ «Гідротехніка Подолу»), код за ЄДРПОУ 43944325, місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 12 (далі- Загальні збори).

Загальні збори скликані на 20 грудня 2021 року о 10:00 годині  за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311.

Реєстрація учасників (акціонерів) Загальних зборів або їх представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах,   буде проводитися за місцем проведення Загальних зборів з  09:00  до 09:45 години. Акціонер, який діє особисто для участі у Загальних зборах має надати (пред’явити) документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах  – 14 грудня 2021 року.

Робочі органи для проведення Загальних зборів, а саме голова та  секретар Загальних зборів будуть обрані наглядовою радою Товариства.

Загальні збори скликані відповідно до ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» із повідомленням акціонерів

не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та наглядовою радою затверджено порядок денний Загальних зборів.

 

Порядок денний

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

 

Но

мер з/п

Питання порядку денного, що виносяться на голосування Загальних зборів  Проект рішення з питань порядку денного Загальних зборів
1.   Про обрання Лічильної комісії.

 

Обрати лічильну комісію для проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у  складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної  комісії –  Заржицький Віталій Леонідович, члени Лічильної  комісії: Пастернак Марія Василівна та Гмиря Валентина Йосипівна.

 

2.   Про затвердження регламенту проведення  Загальних зборів.

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

 

3.   Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» шляхом затвердження статуту

Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» у новій редакції.

 

Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»  у зв’язку із приєднанням до нього ТОВ «Гідротехніка Подолу», конвертацією часток у статутному капіталі ТОВ «Гідротехніка Подолу» в акцій Товариства та іншими редакційними змінами, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» у новій редакції.

Доручити підписати статут Товариства у новій редакції голові та секретарю Загальних зборів.

Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його повноваження здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, а також усі інші необхідні дії, пов’язані з цим, для чого він має право залучати третіх осіб та видавати їм відповідні довіреності.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інша інформація, передбачена законом:  http://1ezpgr.com.ua, у розділі «Акціонерам».

Акціонери Товариства можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів, в порядку передбаченому статутом Товариства, в тому числі шляхом:

  • отримання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.
  • персонально, за письмовим запитом, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12,  третій поверх, кабінет № 311.

 В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12,  третій поверх, кабінет № 311.

1 Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор – Козачук Олександр Микитович.  Контактний телефон: (044) 428-86-06.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера – довірителя та свої прізвище і ініціали. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.10.2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (за даними такого переліку):

Загальна кількість акцій – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акцій.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Акціонер, який діє особисто, для участі у загальних зборах має надати паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та зазначений в реєстрі акціонерів).

Представник акціонера, для участі у загальних зборах, має надати документ від акціонера, що підтверджує його повноваження, а також документ, що посвідчує його особу та вказаний в документі, що підтверджує його повноваження.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера – довірителя та свої прізвище і ініціали. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова рада