ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ .PDF

ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ електронного цифрового підпису (ЕЦП)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»!

Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (код ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12) (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори), відбудуться 13 квітня 2020 року о 08:30.

Загальні збори Товариства будуть проводитись за адресою: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12, (літера А), третій поверх, зала засідань.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, відбуватиметься 13 квітня 2020 року з 08:00 до 08:25 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07 квітня 2020 року (24 година).

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена законом: www.1ezpgr.com.ua Проект порядку денного (з проектами рішень):

Питання проекту порядку денного Проект рішення
1. Про обрання лічильної комісії. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

1.                   Голова лічильної комісії – Пастернак Марія Василівна;

2.                   Член лічильної комісії – Заржицький Віталій Леонідович; 3. Член лічильної комісії – Гмиря Валентина Йосипівна.

Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора) 1.                   Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік та схвалити рішення прийняті наглядовою радою у 2019 році.

2.                   Затвердити звіт генерального директора за 2019 рік;

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2019 рік). 1. Затвердити річний звіт  та баланс Товариства за 2019 рік.
4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік та порядок виплати дивідендів. 1.                   Спрямувати чистий прибуток Товариства за 2019 рік на виробничий розвиток Товариства.

2.                   Дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

5. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством 1. Схвалити правочини (в т. ч. значні правочини та правочини із заінтересованістю), вчинені Товариством протягом 2019 року, згідно додатку №1 до протоколу Зборів акціонерів.
6. Про внесення змін та доповнень до Положення про наглядову раду Товариства та про затвердження положення про наглядову раду у новій редакції. 1. Внести зміни та доповнення до Положення про наглядову раду Товариства та затвердити Положення про наглядову раду

Товариства у новій редакції.

7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства – Лисюка Олександра Володимировича, Розпутенко Ольги Володимирівни, Телющенка Віталія Петровича.
8. Про обрання членів наглядів ради. Проект рішення з даного питання буде затверджено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами, викладені у проекті типового цивільно-правового договору із фізичною особою, Додаток № 2 до протоколу Зборів акціонерів. 2. Встановити граничний річний розмір винагороди членам наглядової ради у сумі 200 000,00 гривень з розрахунку на всіх членів наглядової ради. Порядок розподілу загальної суми винагороди, порядок виплати та інші питання виплати винагороди регулюється положенням про наглядову раду Товариства.

3.                   Встановити, що у випадку прийняття наглядовою радою рішення не виплачувати (не розподіляти) винагороду членам наглядової ради – укладені цивільно-правові договори вважаються безоплатними за відповідний період.

4.                   Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами наглядової Товариства.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 1.                   Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме:

1.1.               договори на виконання Товариством будівельних робіт на суму не більше 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів)  гривень (на кожен договір (правочин));

1.2.               договори купівлі-продажу (в т. ч. транспортних засобів), комісії, підряду (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством), договорів перевезення, надання послуг, застав, порук, найму

    (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00

(двадцять мільйонів)  гривень (на кожен договір (правочин));

1.3. Договори на придбання Товариством нерухомого майна на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень (на кожен правочин);

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради.

Загальна кількість акцій Товариства складає 42 317 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства на 11.03.2020р. складає 37392 шт.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 14.00 до 15.00, а також за адресою: 04070, м. Київ, вул. Електриків, 16 (Відповідальна посадова особа – Головний бухгалтер Герасименко Олександр Миколайович), а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення із матеріалами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонер (його представник) має пред’явити паспорт та виписку з рахунку в цінних паперах, видану не раніше ніж за 2 дні до дати ознайомлення.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах (без видачі таким особам бюлетенів для голосування).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

У випадку участі в загальних зборах Товариства представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність (інший документ, що підтверджує повноваження представника) та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера – довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з відміткою, що він діє на підставі довіреності. У разі явки двох або більше представників, участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік

(тис. грн.) 

Найменування показника Період  
Попередній   Звітний*
Усього активів 18242   17763
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1949   1146
Запаси 1482   342
Сумарна дебіторська заборгованість 14514   14634
Гроші та їх еквіваленти 261   307
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9447   10498
Власний капітал 11063   11627
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15   15
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5898   5102
Поточні зобов’язання і забезпечення 1281   1034
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2725   1051
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42317   42317
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 64,39   24,84

*Показники фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період є попередніми.

Наглядова рада